Nyheder

Myndighetsinfo
- Enhver -
Nyheter
Pressmeddelanden
Myndighetsinfo

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö....

Læs mere

Krav på personaliggare från 1 januari 2016 från Skatteverket

 

Anmälan om byggarbetsplats klar att använda på Skatteverkets hemsida

 

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas.

 

Byggherren/beställaren har möjlighet att delegera sitt ansvar vid total eller generalentreprenad, detta ska i så fall ske skriftligt före anmälan till Skatteverket

 

Fakta

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en...

Læs mere

STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

 

Information om föreskrifterna

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för företag och organisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om

  • ansökan om ackreditering,
  • granskning inför beslut om ackreditering och tillsyn,
  • användning av underleverantörer, och
  • hur Swedacs ackrediteringsmärke ska användas.

I dokumentet finns även råd...

Læs mere

Ett av SPTs medlemsföretag har ställt frågan om det räcker det att botten i en underjordiskcistern är behandlad en tredjedel eller behöver hela cisternen vara invändigt för bensin med 10% låginblandning av etanol i bensinen.

 

Svar från MSB:

Kravet är att icke vattenavskiljande vätskor ska ha korrosionsskyddad runt hela cisternens insida. Bevisbördan har den som ska hantera den brandfarliga vätskan. Det är endast då vätskan är vattenavskiljande som bottenmålning fyller sitt syfte. Om vätskan inte är vattenavskiljande, eller graden av vattenavskiljande förmåga...

Læs mere

Frågor och svar om återföring av bensinångor.

 

Hur definieras bensin, läs svar från TS här.

 

Bensinstationer med en årlig omsättning större än 500 m3 ska ha system för återföring av bensinångor. Vad inkluderas i omsättningen,...

Læs mere

Remiss av konsekvensutredning inför upphävande av cisternföreskrift NFS 2003:24

 

Naturvårdsverket ser över möjligheten att upphäva Naturvårdsverkets
föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor.

Syftet med konsekvensutredningen är att analysera vilka
konsekvenser ett upphävande skulle medföra.


Ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter kommer att ske i samverkan
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och avsikten...

Læs mere

 

Uppdaterad handbok för cisterner för brandfarliga vätskor Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5.

 

Hämta eller beställ handboken för cisterner här

Læs mere

Sider