Nyheder

Myndighetsinfo
- Enhver -
Nyheter
Pressmeddelanden
Myndighetsinfo

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014, se mera här.

 

 

 

 

Exempel...

Læs mere

Föreskrifterna får tillämpas omedelbart, men träder formellt i kraft 1/11 2014.

Det innebär att man som verksamhetsutövare under oktober månad kan välja om man vill ha kontrollen gjord utifrån MSBFS 2011:8 eller den ändrade MSBFS 2014:5. MSBFS 2011:8 upphör att gälla från 1 november.

 

De ändrade cisternföreskrifterna innehåller fortfarande både funktionskrav på cisterner och rörledningar, krav på olika kontroller och krav på certifierings- och kontrollorgans utrustning och kompetens. Numreringen av paragraferna har däremot ändrats, vilket kan göra det svårare att...

Læs mere
Från 1 november gäller nya föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, vilket innebär reviderade krav för ackrediterade kontrollorgan.
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram nya föreskrifter som ersätter nu gällande MSBFS 2011:8.  MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 november och det är främst tre krav som reviderats,...

Læs mere
Det krävs en ackreditering för att få arbeta med att trycksätta med övertryck med gas enligt statens föreskrifter, länk till SWEDAC längs ner på sidan.

Det beror på att detta är ett riskfyllt arbete där tillräcklig kompetens, erfarenhet och rätt utrustning krävs för att undvika allvarliga olyckor. Idag arbetar cirka 30 procent utan sådan ackreditering.

Trycksättning med gas är en vanlig provningsmetod som används för att kontrollera hållfastheten på, eller tätheten av, allt från kylanläggningar till avloppsrör och andra slags...

Læs mere

Välkommen att ta del av remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskriften kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter.

 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter samt tillhörande konsekvensutredning.

 

Svar ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den12 september, de som vill lämna synpunkter via SPT...

Læs mere

Arbetsmiljöverket håller på att se över vissa föreskrifter, remiss ska besvaras senast den 20 juni 2014.

 

För att SPT ska kunna sammanställa synpunkter och svara på remisserna behöver svar mailas till jan-erik@sptass.eu senast 13 juni

 

Manhål på vissa behållare - Upphävande, klicka här för messiv från AV

 

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter...

Læs mere

Förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder  härmed att lämna synpunkter senast den 20 juni 2014 på förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor med allmänna råd och tillhörande konsekvensutredning.

 

Förslagen till föreskrifter innehåller ett begränsat antal ändringar och MSB bedömer att svarstiden därför kan vara relativt kort. Detta gör också att vi kan komma att besluta...

Læs mere

Sider