Manluckor

Manluckor

Föreskriften AFS 1985:10 manhål på vissa behållare har upphävts av arbetsmiljöverket som föreskrev att en manlucka skulle minst vara  600 mm i diameter. AFS 1985:10  upphävdes eftersom riskvärderingar regleras i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43. 

 

När arbete utförs i behållare vilken innehåller ämne som kan orsaka brand, explosion, förgiftning eller kvävning, skall det vara möjligt att ta sig in och ut genom manhål iförd personlig skyddsutrustning. Det skall också vara möjligt att på betryggande sätt föra ut en nödställd person genom manhål.