Ny avfallsförordning - påverkar oss alla

 

Ny avfallsförordning - påverkar oss alla

tisdag, 17 november, 2020

Från 1 augusti 2020 har vi en ny avfallsförordning (2020:614) i Sverige. Den innehåller bestämmelser om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Den utökad anteckningsskyldighet började gälla från 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna rapporteras till avfallsregistret.

 

Tänk på att:

  • I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas
  • Alla verksamheter ska rapportera farligt avfall
  • Klassa avfallet
  • För anteckningar, ska kunna redovisas på begäran av tillsynsmyndighet
  • Rapportera anteckningar i Naturvårdsverkets register
  • Anteckningen ska föras innan transport påbörjas

 

Ta del av hela avfallsförordningen  och information om nya avfallsrapporteringen från Naturvårdsverket.

 

Svensk avfallshanteringen 

 

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att vi ska gå från avfallshantering till resurshushållning. Visionen är ett kretsloppssamhälle, för det krävs att vi styr bort från deponering och istället öka energi- och materialåtervinningen.

 

Prioriteringar i lagstiftning

Det finns en gemensam avfallshierarkin i EU, den sätter prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet. Prioriteringen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Även om återvinning återför resurser kan den endast kompensera för en mindre del av den resursförbrukning och miljöpåverkan som uppstår vid produktion av nya produkter. Därför har förebyggande av avfall högsta prioritet eftersom avfallets mängd och farlighet då minskar.  

 

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper, till exempel kan det vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras på ett riktigt sätt.

 

”De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall” (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272)

 

Avfallsproducentens ansvar och klassning

I miljöbalken står att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön (15 kapitlet 11 §). En avfallsproducent måste ha tillräcklig kunskap om avfallet för att kunna klassa det på ett riktigt sätt och kunskapen om hur uppkomsten av farligt avfall kan förebyggas genom olika åtgärder. Tillsynsmyndigheten kan begära att få in underlag om avfallet och hur du klassat det.

 

Information om klassningen kan behövas till

 

  • det transportdokument som ska följa varje transport av farligt avfall
  • den anteckning som ska föras och rapporteras om avfallsmängder och avfallsslag
  • karakteriseringen av avfallet enligt regelverket kring avfallsdeponering

 

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

 

Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet, något som många verksamheter inte varit medveten om. Nästan alla verksamheter producerar nämligen någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Det kan vara allt från en stor fabrik till ett litet företag med få anställda som en biltvätt eller konsultverksamhet.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Den utökad anteckningsskyldighet började gälla från 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna rapporteras till avfallsregistret. Detta kan göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

 

Notera att uppgifterna som rapporteras in inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

 

Lär dig mer och få stöd

 

 

 

 

 

Fler nyheter

Ta del av Drivkraft Sveriges Webbinarium: Biodrivmedlens roll i klimatomställningen.

 

I december arrangerade Drivkraft Sverige ett webbinarium där diskuterade drivmedelsbranschen, politiker och experter den rådande oklara situationen med reduktionsplikten. Den är ett av de viktigaste styrmedlen för att nå klimatmålen, men det finns många obesvarade frågor. Oklarheten riskerar att drabba både Sveriges klimatarbete och konkurrenskraft.

 

Medverkade gjorde bland andra Maria Börjesson VTI , Lorentz Tovatt MP, Camilla Brodin KD, Rickard...

Läs mer

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Kursen hålls via Microsoft Teams den 2 mars 2021

 

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

 

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att...

Läs mer

SPT har samlat medlemsförmåner på en egen webbplats och fyllt på med fler värdefulla förmåner. Medlemsförmånerna är till för att sänka kostnaderna på varor och tjänster vi har gemensamt och att spara tid för er genom att ni slipper söka och förhandla själv. SPT gör jobbet åt er och presenterar alla förmåner överskådligt så det bli enkelt att nyttja dem. Att använda medlemsförmånerna och den särskilda kundtjänsten för förmåner är kostnadsfritt och ingår i medlemskapet. Ta del av förmånerna genom att besöka www.sptassplus.eu

Läs mer


Virtual Conference held by the APEA Eastern Branch committee.

 

SAVE THE DATE: 3rd December
Time: 14:00 - 16:00 UK, in Sweden 15,00 - 17,00


About this Event

 

This is free to attend webinar. It is open to anyone in the industry, all they need do is register following the link, so please forward this information to your colleagues too.

N.B Time slots are approximate because of the webinar format. For a smooth running do be in from the beginning to avoid missing the subject of your interest. You will be...

Läs mer

Från 1 augusti 2020 har vi en ny avfallsförordning (2020:614) i Sverige. Den innehåller bestämmelser om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en...

Läs mer

Välkommen till OKQ8s hållbarhetseminarium

 

Digitalt webinar torsdag 26/11 kl. 10.00-12.00

 

Se inspelning från seminariet här

 

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver alla branscher, företag och organisationer utveckla nya lösningar och erbjudanden på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Nu bjuder...

Läs mer

Tidigare i år presenterade Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sverige en färdplan som bidrar till ett klimatneutralt transportsystem. 

 

Den 5 november, hölls ett webbsändning om uppföljning avfärdplanen och se vad branschen gör för att bidra till ett klimatneutralt transportsystem senast 2045.

 

Ta del av webbsändningen här.

Läs mer

Sidor