Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Nya föreskrifter från arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö

onsdag, 30 december, 2015

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016.Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

 

Ta del av film från arbetsmiljöverkets informationsträff om organisatorisk och social arbetsmiljö.Se flimerna här

Fler nyheter

Välkommen att ta del av denna remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskriften kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter. 

Remissen är en uppföljning av den remiss som skickades ut i maj 2013. Transportstyrelsen har valt att ta hänsyn till många av de synpunkter som inkom, och vissa ändringar är av en sådan omfattning att vi ser behov av att remittera...

Läs mer

Från och med den 1 december skärps kraven på att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Man får bara använda sådan utrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att informera om de nya reglerna. Klicka här för mera information

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

För att hämta handboken...

Läs mer

Nu är över 100 personer i gång med SPT-utbildningen. Vår utbildning är ett bra sätt för våra medlemsföretag och andra företag som behöver utbildning för att kunna utföra arbeten på bensinstationer och drivmedelsanläggningar, kar att kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren ska se till att de anställda har rätt utbildning för arbetet som de utför.

 

Kraven om att man ska ha kunskap inom sitt arbetsområde finns dessutom även från beställarna, myndigheterna och försäkringsbolagen. Vår utbildning gör alltså att...

Läs mer

För yterligare se pdf fil eller läs här

Följ vägen genom Sveriges energilandskap till 2020 och framåt.

Vi har bjudit in nyckelpersoner inom energisektorn för att diskutera energimarknaden, dess framtid och investeringsområden.

 

Medverkande talare är Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten,
Bo Diczfalusy, departementsråd Näringsdepartementet och tidigare direktör International Energy Agency, Per-Anders Enkvist, principal McKinsey och
Carlos Haertel, Forskningschef GE Global Research. 

 

Vi välkomnar dig att delta i en dialog kring framtidsutsikter...

Läs mer

Sidor