Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

SPT:s grundkurs Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker - Regler – Ansvar uppfyller branschens kompetenskrav för arbeten på drivmedelsanläggningar. Tillsammans med SPT:s påbyggnadsutbildning för kontrollanter uppfylls myndigheternas krav på teoretisk utbildning för kontrollanter inom området för kontrollorgan typ C.

Läs mera här.

Klicka här för information om påbyggnadsutbildningen...

Läs mer

Hydrerad vegetabilisk olja från tallolja minskar fossilbränsleanvädningen enligt en undersökning.

 

Energimyndigheten har beräknat genomsnittliga växthusgasreduktioner för olika typer biodrivmedel och kommer fram till att biodrivmedelsmängderna ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent minskning av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel.

 

Minskningen beror främst på att användningen av Hydrerad vegetabilisk olja, HVO –...

Läs mer

Preem var först i världen med att kunna framställa en standarddiesel gjord på skogsråvara. I år kan Sveriges bilister tanka diesel på Preems mackar med upptill 35 % förnybar råvara, med lägre utsläpp av koldioxidutsläpp som följd. Till största delen består den förnybara råvaran av tallolja som utvinns från svartlut, en restprodukt från den svenska pappers- och massaindustrin. För att minska utsläppen av koldioxid från vägtransporterna är utvecklingen av bensin och diesel tillverkade av bioråvara är extra viktig då medparten, ca 97 %, av dagens fordonsflotta kör på bensin eller diesel. Nu...

Läs mer

Välkommen att ta del av remiss om förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskriften kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter.

 

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter samt tillhörande konsekvensutredning.

 

Svar ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den12 september, de som vill lämna synpunkter via SPT...

Läs mer

Förra året köptes KPS av amerikanska OPW. Sedan dess har vi jobbat på att integrera våra verksamheter på bästa sätt. Nu har KPS verksamhet i Europa, Mellanöstern och Asien har gått samman med OPWs motsvarande verksamhet och för denna del är Lars Selling, tidigare VD på KPS, numera Managing Director. Detta betyder också att OPWs huvudkontor för Europa numera finns i Kungsör (KPS gamla huvudkontor). Se mer i  brev från OPW.

Läs mer

Nytt från 2014: Sanktionsavgift i stället för böter. Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

 

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs.

 

Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med sanktionsavgift.

 

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av AVs föreskrifter, så...

Läs mer

Arbetsmiljöverket håller på att se över vissa föreskrifter, remiss ska besvaras senast den 20 juni 2014.

 

För att SPT ska kunna sammanställa synpunkter och svara på remisserna behöver svar mailas till jan-erik@sptass.eu senast 13 juni

 

Manhål på vissa behållare - Upphävande, klicka här för messiv från AV

 

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter...

Läs mer

Sidor