Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

På grund av få anmälda är SPT:s medlemsaktivitet och golf den 2013-08-27 inställt

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB bjuder in intresserade att lämna synpunkter på förslag till reviderad föreskrifter om rörledningar och cisterner för brandfarliga vätskor. Ta del av remissen och tillhörande dokument nedan.

 

För de som är intressera att lämna synpunkter/yttrande på remissen under SPTs flagga mailas  synpunkter till jan-erik@sptass.eu senast den 23 september så att en sammanställning av svar från SPTs medlemmarna kan göras. Remissvar lämnas...

Läs mer

Nu har MSBFS 2011:8 varit i kraft i nästa ett år. I föreskriften finns ett krav på återrapportering av brister och skador som kontrollorganen har upptäckt. Se informationen från MSB i fil nedan eller gå till MSBs hemsida, klicka här.

SGF anordnar kurser för dig som vill bli bättre miljöprovtagare, med möjlighet till certifiering. Från 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad.

 

Krav ställs på godkända kurser och dokumenterad praktisk erfarenhet. Certifieringen syftar bl. a. till att öka kvalitén i samband med provtagning och säkerställa dokumentationen. För den som utför provtagningen fungerar certifikatet som ett kompetensbevis nationellt och internationellt.

 

Utförande företag kan genom certifierade anställda erbjuda undersökningsalternativ med...

Läs mer

 

 

SPT, STOR och MSB har bildat en samrådsforum för att ta hand om tekniskt baserat informations- och kunskapsutbyte för kontrollorgan typ C och andra frågor och som berör cisterner och installationer.

 

Forumet är till för att att samla in och bearbeta branschrelaterade frågor inom området cisterner, installationer och drivmedelsanläggningar.

 

Nästa möte i samrådsforumet är bokat till den 17 oktober 2013 i Karlstad hos MSB. 

Läs mer

Transportsstyrelsen välkommnar alla som är intresserad att ta del av Transportsstyrelsens förslag till föreskrifter om återföring av bensinångor på bensinstationer. Föreskrifterna kommer att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon med ändringsföreskrifter.

 

Förslaget innehåller bestämmelser om system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, kontroll av system för...

Läs mer

Sidor