Om reduktionsplikten - biodrivmedel

 

Om reduktionsplikten - biodrivmedel

tisdag, 26 juni, 2018

Reduktionsplikt som styrmedel innebär ett helt nytt system för Sverige att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn − något drivmedelsbranschen efterfrågat under en längre tid.

 

Drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan, och dikväveoxid och som släpps ut vid produktion och användning av bensin och diesel såväl som biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2eq).

 

Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen jämfört med om produkten hade varit helt fossil. Förslaget innebär att diesel ska reduceras med 19,3 % och bensin med 2,6 % från 1 juli 2018. Kravet på reduktionen av växthusgaser ökar sedan över tid med inlagda kontrollstationer. Nivåerna för 2019 och 2020 är fastlagda och uppgår till 4,2 % för bensin 2020 och 20 % respektive 21 % för diesel 2019 och 2020.

 

Den svenska drivmedelsbranschen har sedan tidigare beslutat sig för att vägen framåt för branschen är ”från fossilt till förnybart”. Användningen av biodrivmedel i transportsektorn har sedan starten i slutet av 90-talet ökat varje år och är ojämförligt högst i Europa och uppgick till 21,4 % beräknat på energibas 2017.

Läs mera här

Källa:

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI Service AB

Fler nyheter

Logga ni på SPT:s hemsidan för att ta dela av avtalet med EGA. EGA håller kurser inom Juridik Väg och mark Kvalitet, miljö och arbetsmiljö Projekt och organisation Bygg och installation EGAs Projektledarskola AMA-utbildningar, läs mera om vilka utbildningar EGA håller

Från och med 1 juli gäller nya krav från MSB för de företag som är ackrediterade för cisternkontroll.

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012. Samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.
Kontrollorgan som inte har sökt ackreditering enligt MSB 2011:8 får fortsätta jobba enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NSF 2003:24. Omfattningen för detta framgår av det nuvarande ackrediteringsbeslutet.

De nya föreskrifterna innehåller:

• Krav på...

Läs mer

Ett medvetet metodval kan minska Sveriges klimatpåverkan. SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint från efterbehandling av förorenad mark och andra markarbeten ger ett bra beslutsunderlag. Se mer under Nationella branscher och intresseorganisationer/SGF

 

Läs mer

Ta del av presentationer från de trevliga och inspirerande dagarna i Stockholm

Nu ska det bli slut på schaktolyckorna. Utbildning och ändrade attityder ska minska tillbud och olyckor vid markarbeten.
Läs mer i den bifogade PDF-filen för mer information!

I vår 30 åriga historia med UPP, det första icke metalliska flexibla rörsystemet för bensinstationer, håller vi just nu på att flytta till ett nytt ställe 11.07.11. I sjutton år har vi funnits på Dalenum, uppkallat efter Gustav Dalén, här har funnits tillverkning av massor med olika produkter, radio och TV-apparater, specialgas, prismor till ubåtsteleskop, comradio för vårt flygvapen, fyrar, AGA spisen mm mm. Under 50 och 60-talet fanns ca 3000 anställda med en egen verkstadsskola. Idag har AGA fortfarande sitt huvudkontor här i en renoverad äldre byggnad. Gustav Daléns "...

Läs mer

Sidor