Personalliggare - För sund konkurrens

Personalliggare - För sund konkurrens

Riksdagen har fattat beslut om att införa elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser från och med den 1 januari 2016.  Beslutet innebär att varje byggstart ska anmälas till Skatteverket och att en elektronisk personalliggare ska finnas på plats med identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen.

Alla företag vars personal certifierat sig via SPT:s utbildning har möjlighet att ansluta sig till ID06, ett system för elektroniska personalliggare. ID06 har utformats av Byggbranschen med syfte att motverka förekomsten av svartarbete och ekonomisk brottslighet på arbetsplatser. På så sätt verkar man också för ökad säkerhet och sund konkurrens på den svenska marknaden. Systemet ger också möjlighet till närvaroregistrering på arbetsplatsen.

 

Från 1 april 2018 debiteras årsavgift och kort avgift för anslutning till ID06-systemet direkt av ID06,  information från ID06 hittar du här.

 

Här kan ni beställa två typer av ID06-kort.

ID06-kort med SPTs certifierade utbildning för arbete på drivmedelsanläggningar (beställningen kontrolleras mot genomförda utbildningar)
ID06 - Standardkort

 

• SPT:s medlemsföretag är undantagna HantverksIDs normala registreringsavgift. (OBS! ange SPT som kampanjkod när ni registrerar företaget).

• All debitering rörande kortbeställningar och tillbehör kommer att ske direkt från HantverksID/Seriline.

 

Hur går det till:

Vi vill göra övergången så lätt som möjligt för er som företag, där för har vi förberett några enkla steg som tar er igenom denna process

 

Registrera ert företag hos hantverksid.se (firmatecknare kommer upplysningsvis få ett bekräftelse mail på den nya registrering)
OBS ! ange SPT som kampanjkod.

Du kan direkt göra beställning av standard ID06kort, efter att registreringen gått igenom

 

Om du redan har registrerat konto så kan du logga in och beställa direkt.

 


Vem har ansvaret?

Byggherren ansvarar för att det finns utrustning på plats för närvaroregistrering via elektronisk personalliggare på arbetsplatsen och den utförande entreprenören ansvarar för att registreringen sker på ett korrekt sätt samt att identifikationsuppgifterna för de  verksamma i projektet dokumenteras. När ett byggprojekt påbörjas är det byggherren som ansvar för att anmäla byggstarten till Skatteverket. När det är gjort får bygget ett identifikationsnummer som fungerar som verifikation för hela projektet. Ansvaret kan överlåtas via ett skriftligt avtal till en entreprenör som fått i uppdrag att självständigt ansvara för byggverksamhetens utförande, exempelvis en generalentreprenör. Ansvaret kan inte överlåtas om det rör sig om en delad entreprenad, ansvaret kan inte heller överlåtas till en underentreprenör.

 

Vad är en byggarbetsplats?

En byggarbetsplats är en plats där byggverksamhet bedrivs. Byggarbetsplatsen måste också ha någon form av geografisk utbredning, men den måste inte vara inhägnad. Det innebär att om-, till- och nybyggnadsarbeten på bensinstationer, reparations och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk innefattas av lagen. Det innebär också annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, exempelvis i form av städning och bevakning av byggarbetsplatsen, också räknas in som byggverksamhet.

 

Undantag från lagen

Om kostnaden inte antas överstiga fyra prisbasbelopp, omkring 180 000 kronor, är arbetet undantaget från lagen.

 

Elektronisk personalliggare i praktiken

  1. Byggherren anmäler byggstart
  2. Skatteverket registrerar och tilldelar identifikationsnummer
  3. Byggherren säkerställer att elektroniska personalliggare finns på plats
  4. Byggherren eller den som bedriver byggverksamheten registrerar vem som ska ha tillgång till arbetsplatsen
  5. Personal på platsen och underleverantörer registrerar sig vid in- och utgång från byggarbetsplatsen med hjälp av ID06-kortet
  6. När arbetet är slutfört anmäler byggherren detta till Skatteverket som avregistrerar identifikationsnumret

 

ID06-kort från SPT

Personer som certifierats via SPT:s grundutbildningar kan ansöka om ett kombinerat ID06- och SPT-kort som visar att personen i fråga har behörighet att arbeta på drivmedelsanläggningar. Detta kort fungerar precis som ett vanligt ID06-kort och innehåller information som visar att personen certifierats genom SPT:s utbildningar.

 

Ta del av SPTs broschyr om utbildning och elektronsik personaliggare

 

Närvaroregistreringen är inte bara ett hjälpmedel för myndigheterna utan ger dig också möjlighet att se vilka underleverantörer som befunnit sig på platsen. På så vis kan du också verka för ökad säkerhet och se till att inga obehöriga befinner sig på platsen, något som underlättar för BAS-U som ansvarar för all personal på platsen. Om olyckan skulle vara framme har du också möjlighet att snabbt ta fram information som visar vilka personer som befinner eller befunnit sig på platsen.