Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och den nya lagen ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor. SPT startade arbete med GDPR under 2017 för att på bästa sätt säkerställa att regelverket efterlevs. SPT har alltid behandlar vi dina uppgifter med största respekt och givetvis säljer vi inte dem vidare till tredje part. Som en del i arbetet har vi genomlyst våra tjänster och interna processer för att möta upp mot de krav som GDPR ställer.

SPT SCANDINAVIAN PETROLEUM TECHNIC ASSOCIATION (873201-3316), hädanefter ”SPT”, är en branschorganisation för leverantörer till drivmedelsbranschen. I samband med att du köper tjänster av SPT, kommer SPT att behöva behandla uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kontakta dig med anledning av den tjänst du behövt, samt även i övrigt i den mån som krävs för tjänstens utförande samt för att kunna ta betalt för tjänsten. SPT förbehåller sig även rätten att efter en intresseavvägning använda ditt namn och dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid om maximalt ett år från ditt senaste köp från SPT. Därefter kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs för rent bokföringstekniska ändamål.

 

Om du inte givit ditt samtycke därtill, kommer dina personuppgifter inte att behandlas på något annat sätt eller för något annat ändamål än det som beskrivits ovan, och de kommer inte att delges tredje man.

Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som SPT lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om du anser att SPT agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

För att kunna behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivits i första stycket, behöver SPT i enlighet med dataskyddsförordningen inhämta ditt samtycke. Samtycke avges genom att kryssa i rutorna om samtycke på beställningssidan. Du är aldrig tvingad att lämna samtycke till SPT, och samtycket påverkar inte dina möjligheter att ingå avtal med SPT om köp av en tjänst.
Den som lämnar ett samtycke har alltid rätt att i efterhand återkalla det. Samtycke återkallas enklast genom att kontakta SPT per e-post på adressen nedan. Ange vilket samtycke du vill återkalla i ditt e-postmeddelande. Ett återkallat samtycke får endast effekt på sådan behandling av dina personuppgifter som sker efter återkallandet.

 

SPT inhämtar för närvarande samtycke avseende tre olika ändamål. De olika ändamålen avser olika kategorier av personuppgifter.

 

Samtycke till direktmarknadsföring och erhållande av information om framtida evenemang och nyheter, avser endast ditt namn och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fyra år efter ditt senaste köp av tjänst från SPT. Om samtycke inte lämnas, kommer du inte att automatiskt erhålla sådan information utan är då tvingad att själv hålla dig uppdaterad om framtida evenemang och nyheter från SPT.

 

Samtycke till lagring avseende ditt namn, ditt personnummer, din bild och de utbildningar du gått hos SPT är något du ger endast för att du ska kunna i efterhand begära ut ett bevis från SPT på att du gått aktuell kurs hos SPT. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fyra år efter senast genomförda utbildning. Om samtycket inte lämnas kommer du således inte att i efterhand kunna bevisa att du innehar den kompetens du erhåll genom kursdeltagandet då all information om detta kommer att raderas.

 

Samtycke till att delge ID06 AB ditt namn, ditt personnummer, din bild och de utbildningar du gått hos SPT är något du ger för att dessa uppgifter ska lagras i ID06-systemet. Det ger tredje man en möjlighet att omedelbart se vilken kompetens du tillägnat dig genom att gå utbildning hos SPT i samband med att du identifierar dig genom ID06-systemet. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fyra år efter senast genomförda utbildning. Om samtycke inte lämnas, kommer du inte att kunna genom identifiering via ID06-systemet visa upp den kompetens du erhållit via SPT för en arbetsgivare eller uppdragsgivare.

 

Då denna information är riktad till den som personuppgifterna avser, är det viktigt att denna information tas del av den som personuppgifterna avser. SPT accepterar inte att SPT lämnas personuppgifter av någon annan än den personuppgifterna avser utan dennes samtycke.

 

 

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:

SPT Association, 873201-3316                           

Mailbox 2453

111 75 Stockholm

Tel: 0708 32 60 00

Mail: spt@sptass.eu

Web: www.sptass.eu

 

För mer information om dataskyddsförordningen, se Datainspektionens hemsida.