Visioner

Visioner

SPT är en viktig samarbetspartner för oljebolag, myndigheter och andra beställare.

 

Målsättning 

  • Att handlägga branschspecifika frågor samt att företräda branschen som helhet i kontakten med myndigheter och organisationer. 
  • Att hävda medlemmarnas gemensamma intressen mot organisationer, myndigheter och andra. 
  • Att verka för att medlemmarna iakttar god affärssed och upprätthåller en kvalitet och ett branschkunnande som minst motsvarar SPT:s egen kvalitetsnorm. 
  • Att arbeta för branschens bestånd och utveckling. 
  • Att främja erfarenhets- och informationsutbyte i tekniska frågor mellan medlemmarna. 
  • Att stärka varumärket SPT 


Temadag/Teknikdagar 
Vår målsättning är att anordna temadagar för sina medlemmar samt representanter från myndigheter och oljebolag där inbjudna föredragshållare tar upp aktuella ämnen. Avsikten med temadagarna är att ge information samt utbyta åsikter i aktuella ämnen.

Teknikdagar planeras att hållas vartannat år där SPT:s medlemmar får möjligheter att presentera sina företag och deras verksamhet

 

Utbildning 
En av SPT:s viktigaste uppgifter är att anordna utbildningar. Kurserna riktar sig mot medlemmar, oljebolag, myndigheter samt övrig personal inom drivmedelssektorn. Genom dialog med deltagarna utvecklas och förbättras kursutbudet.